(Xây dựng) – Theo UBND tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua tại 37 khu vực đã tiến hành đấu giá 34 mỏ cát, sỏi, ước tính thu về ngân sách gần 1000 tỷ đồng.

Phú Thọ: Thu ngân sách gần 1.000 tỷ đồng từ đấu giá mỏ cát
Thông qua công tác đấu giá mỏ cát, sỏi đã giúp nguồn thu ngân sách Nhà nước với số tiền rất lớn.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 37 khu vực, trong đó khu vực đã thực hiện đấu giá 34 khu vực, đấu giá thành công 32 khu vực. Tổng số tiền thu về cho ngân sách Nhà nước qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) đạt gần 1000 tỷ đồng.

Cụ thể, mỏ đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng (19 mỏ), tổng tiền giá khởi điểm là 128.154.375.000 đồng nhưng tổng tiền sau khi đấu giá là 776.082.075.000 đồng (tăng thu ngân sách 647.927.700.000 đồng). Mỏ chưa thăm dò (14 mỏ), tổng tiền giá khởi điểm ước tính (thông qua hệ số tính tiền cấp quyền khai thác R) là 81.717.580.000 đồng, nhưng tổng tiền sau khi đấu giá ước tính (thông qua hệ số tính tiền cấp quyền khai thác R) là 183.970.000.000 đồng (ước tính tăng thu ngân sách: 102.252.420.000 đồng).

Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được tổ chức đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, góp phần tăng ngân sách cho địa phương.

Hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng ổn định, đi vào trật tự, nền nếp, công tác tuyên truyền, quán triệt pháp luật về khoáng sản được UBND tỉnh Phú Thọ và các ngành chức năng triển khai đồng bộ. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản cụ thể hóa các luật liên quan được ban hành kịp thời.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các quy hoạch, kế hoạch về khoáng sản theo đúng quy định, làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng tài nguyên được chặt chẽ, hiệu quả; công tác thẩm định hồ sơ về khoáng sản ngày càng chặt chẽ; cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt; đã giải quyết được nhiều tồn tại trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, không để xảy ra điểm nóng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nhằm quản lý tốt hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông của các doanh nghiệp, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giúp công tác quản lý về tài nguyên và môi trường từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex